Uzmanlık Çekirdek Eğitim Programı
24
Kas

Stratejik Plan

Post in Uncategorised
by Super User

1.                       GİRİŞ

 

1.1                    Stratejik Planın Amacı

 

Bu stratejik planlanın amacı, Celal Bayar Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalının misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesini, güçlü ve zayıf yönlerinin, Anabilim Dalımız için fırsat ve tehditlerin saptanıp değerlendirilmesi ve hedeflerinin oluşturmasını sağlamaktır.  

  Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi’ne göre: Kurumsal değerlendirme sürecinin amacı, “Stratejik Planlama Çalışmaları ile Yükseköğretim Kurumunun değerlendirilmesini gerçekleştirmek ve Yükseköğretim Kurumlarının zayıf ve kuvvetli yönleri ile önündeki fırsatların ve karşılaşacakları tehditlerin ortaya çıkarılması” olarak belirtilmektedir. Rehberde sürecin hedefleri, kapsamı ve sınırları, sahibi, girdileri değerlendirmede dikkate alınacak olan temel ilkeler, sürecin eylemleri, değerlendirme ekiplerini oluşturma, yol haritasının çıkartılması, bir önceki yılın iyileştirmeye açık alanlarının değerlendirilmesi, kurumsal değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesinin nasıl yapılacağı belirtilmektedir.

 

1.2                    Stratejik Planın Kapsamı

 

Bu stratejik plan, 2019-2023 dönemi için Celal Bayar Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalının faaliyetlerinin incelenmesini, misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi ile buna dayalı olarak kliniğimizi ilgilendiren stratejik hedefler ile performans göstergelerinin belirlenmesini ve hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak eylem planları (Anabilim Dalının iç değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleştirilecek eylemlerini, eylem sorumlularını ve eylem zamanlamasını gösteren planları) ile performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. 

 

1.3                    Stratejik Planın Hukuki Dayanakları

 

Bu stratejik plan 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümleri, 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 20.09.2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 

1.4                    Tanımlar ve Kavramlar 

 

            Bu stratejik planda geçen,

 

Anabilim Dalı: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı,

Birey Hedefleri: Anabilim Dalı birimlerinin belirlemiş oldukları hedeflerini gerçekleştirmek için o birimlerde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerini,

Birim Hedefleri: Anabilim Dalının belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda alt birimlerinin ulaşmak istedikleri noktaları gösteren temel amaçlarını,

Bütçe: Anabilim Dalının, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin öngörüler,  

Çevre Değerlendirme: Anabilim Dalının stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesini,

Değerlendirme Ekipleri: Anabilim Dalında kurumsal değerlendirme çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekipleri,

Dış Değerlendiriciler: Yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi"ne sahip kurum, Anabilim Dalı veya kurullarını,

Dış Değerlendirme: Anabilim Dalının, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, Anabilim Dalından bağımsız dış değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,

Eylem Planı: Anabilim Dalının iç değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleştirilecek eylemlerini, eylem sorumlularını ve eylem zamanlamasını gösteren planları,

Faaliyet ve Projeler: Anabilim Dalının stratejilerini hayata geçirmelerini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projelerini,

Gelir: Kanunlara dayanılarak alınan bağış, yardım, honorarium veya benzeri gelirleri,

 Gider: Kanunlara dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri ile diğer giderleri,

GZFT Analizi; Anabilim Dalının güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri ortaya koyan analizi

Harcama Birimi: Anabilim Dalı bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

İç Değerlendirme: Anabilim Dalının, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Anabilim Dalının görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,

İyileştirme: Anabilim Dalında belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalarını,

İyileştirme Eylem Planları: Anabilim Dalının iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları,

Kalite Belgesi: Anabilim Dalının, dış değerlendirme sonucunda aldığı, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeyini gösteren belgeyi,

Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Anabilim Dalından bağımsız kurum veya kurulların, Anabilim Dalında akademik ve idari hizmetlerin kalite düzeyini ve kalite geliştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

Kalite Geliştirme: Anabilim Dalının, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini,

Kalite Onayı ve Tanınma: Anabilim Dalının, "Kalite Belgesi" alarak kalite düzeylerinin onaylanması, ulusal veya uluslararası diğer yükseköğretim kurumları ve ilgili Anabilim Dalları tarafından kalitesinin tanınmasını,

Kaynak Planlaması: Anabilim Dalının hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasını,

Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Anabilim Dalının, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesini,

Kurumsal Hedefler: Anabilim Dalının kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal bazda belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerini,

Malî Kontrol: Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri,

Misyon: Anabilim Dalının kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevlerini,

Öz değerlendirme: Anabilim Dalının, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Anabilim Dalının görevlendireceği değerlendiriciler tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesini,

Performans: Anabilim Dalının belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesini,

Performans Göstergesi: Hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurları,

Politika: Anabilim Dalının günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımları,

Strateji: Anabilim Dalının temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımları,

Stratejik Hedefler: Anabilim Dalının, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan spesifik ölçülebilir alt amaçlarını,

Stratejik Plan: Anabilim Dalının orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren 2011–2016 dönemi bu stratejik planını

Stratejik Planlama: Anabilim Dalının, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecini,

Vizyon: Anabilim Dalının gelecekte ulaşmak istediği ideallerini,

Yıllık Değerlendirme Raporu: Anabilim Dalı, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Anabilim Dalı tarafından her yıl hazırlanan raporunu, ifade eder.

 


1.5                    Stratejik Planlama Süreci, Yaklaşımı ve Katılımcılığın Nasıl Sağlandığına İlişkin Açıklama

 

1.5.1               Stratejik Planlama Süreci

 

Anabilim Dalımız “Stratejik Planlama” çalışmalarına, 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe giren stratejik planlamaya ilişkin 9’ncu Maddesinde belirtilen;

“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. 

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar…”  hükmü,

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanarak 20.09.2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” ile;

         Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak 26.05.2006 tarih ve 26179 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde 01.11.2006 tarihinde “2009–2013 Stratejik Plan Hazırlama Programı” çalışmaları ile başlamıştır. Hazırlanan Stratejik Plan Hazırlama Programı eki iş takvimine uygun olarak tamamlanmıştır.

 

1.5.2               Stratejik Planlama Yaklaşımı

 

Anabilim Dalımızda Özdeğerlendirme ve Çevre Değerlendirmeyi esas alan bir stratejik yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşım Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu,” ile Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” ve Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi” çerçevesinde oluşturulmuştur.

Anabilim Dalı hedefleri doğrultusunda belirlenmiş olan “Uygulama Planları”, hem hedeflerin gerçekleştirilmesi hem de izlenmesi yani hedeflere hangi oranda ulaşıldığını gösteren “Performans Göstergeleri”nin belirlenmesini ve bunların periyodik olarak izlenerek iyileştirmesi sağlanacaktır. Her eylem planında ilgili hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olan faaliyetlerin neler olduğu, kimin sorumluluğunda faaliyetlerin gerçekleştirileceği ve her faaliyetin başlama ve bitiş zamanları açık olarak belirtilecektir.

 

 

Şekil 1 Stratejik Plan Yaklaşım Süreci

 

2.                       DURUM ANALİZİ

 

2.1             Çevre Analizi

 

Fırsatlar,

İzmir’e yakın yerleşim (İzmir’den gelecek hastalar)

Manisa Organize Sanayi Sitesi’nin varlığı,

Hizmet alanının (yeni hastane binası) ve mefruşatın yeni olması

Şehrin GSMH’ye katkısı

Teknoparkın kuruluyor olması

 

Tehditler

            İzmir’e yakın yerleşim (İzmir’e kolay ulaşım nedeniyle, hizmet rekabeti)

            Şehirle bütünleşik olmayan Anabilim Dalı imajı

Tetkik sonuç sürelerinin uzaması ve fazlalığı

Şehrin sosyal yapısı gereği yerel medya ve ilişkiler sonucu negatif imajların daha hızla yayılması

Yoğun göç nedeniyle demografik yapının sıkça değişmesi

Anabilim Dalı – toplum arası politik görüş uyumsuzluğu

Diğer kliniklerin anlayış ve uygulama farklılıkları

Manisa’da açılan ve açılması planlanan yeni sağlık merkezlerinin varlığı

 

 

2.2                    Faaliyet Alanında Dünyadaki Durum ve Gelişmeler

 

Dünyada departmanların ürün, hizmet ve faaliyetleri ile idari yapısı, bütçesi ve gelir durumları değerlendirildiğinde gelişmiş ülkelerde bile yapılan sağlık giderlerinde kısıtlamalar dikkati çekmektedir. Bununla birlikte departmanlar arası rekabet özellikle öğrenci alımı konusunda yaşanmaktadır. Öğrenci tercihlerini ise Anabilim Dalı ve ilgili diğer birimlerin eğitsel ve bilimsel liderlikleri etkilemektedir.

 

2.3                    Faaliyet Alanında Ülkemizdeki Durum ve Gelişmeler

 

27 yaşına yaklaşan Anabilim Dalımız, öğretim üyesi kalitesi ve çalışmaları ile oldukça saygın bir yere sahiptir. Ancak hedef alıp rekabet içinde olduğumuz diğer Anabilim Dalları özellikle kurumsallaşma, bilimsel toplantı organizasyonu, kurum içi çoklu klinik uygulamalar, bilimsel araştırma, teknik ve teknolojik donanım bakımlarından daha iyi durumdadırlar.

 

2.4                    Temel Eğilimlerin Etkisi

 

Dünyada ve ülkemizdeki sağlık harcamalarına yönelik temel eğilimler değişmekte ve ekonomik sorunlar bu eğilimleri şekillendirmektedir. Avrupa Birliği ile uyum sürecinde kural uygulamalarda yapılacak değişimler kaçınılmazdır; ancak bu değişimler sadece sağlık giderlerinde kısıtlamalarla değil eğitim olanak ve düzeyindeki artışlara da yansıtılmalıdır.

 

3.                               KURUMUN GELECEĞİ

 

Anabilim Dalının Misyonu, Vizyon ve Değerleri

 

3.1                    Anabilim Dalının Misyonu

 

      Anabilim Dalımızın varlık sebebi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi disiplininde çağdaş tanı ve tedavi yaklaşımlarını özümsemiş ve branşımızla ilgili hastalara uygun yaklaşımda bulunabilecek doktorlar yetiştirmektir. Alanında dünya çapında tanınan; sağlık hizmeti, eğitim, bilimsel buluş ve yeniliklerin geliştirilmesinde lider kliniklerden birisi olmaktır. Mükemmeliyetimizi geliştirebilmek için;

Dünya çapında, sofistike bir multidisipliner klinik uygulama sistemi için çalışmak,

Kendini yenileyen ve yenilikçi bir eğitim kadrosu oluşturmak yolu ile ülkemizin en çok tercih edilen stajyer, asistan ve yan dal uzman yetiştiren kurumları arasında yer almak ve alanımızın gelecekteki potansiyel liderlerinin yetiştirilmesini sağlamak,

Hastalarımızın hayatlarında farklılık yaratacak yeni bilgilerin sağlanması için çalışmak, araştırmak ve de yüksek memnuniyetle, çağdaş sağlık hizmeti vermek

Kurum içi ve dışı kaynaklar ile hayırsever destek sağlama konusunda bilinçli ve duyarlı olmak,

Tüm klinik çalışanlarının memnun ve tatmin oldukları bir klinik ve sağlık ekibi olmayı sağlamak,

Stajyer, araştırma görevlisi ve meslektaşlarımız için örnek alınacak rol modeller olabilmek ve uzun soluklu stratejik işletim modelleri geliştirmek amaçları ile çalışmaktır.

 

3.2                    Anabilim Dalının Vizyonu

           

            Anabilim Dalımızın gelecek ideali, örnek oluşturacak düzeyde hem eğitimli hekim ve sağlık personeli yetiştirmek hem de hastalarımız için sağlık hizmeti sağlamak ve de gelecek neslin branşımızda lider bireylerinin yetişmesinde ve KBB alanında gelecek araştırma konu ve hasta bakımı koşullarının şekillendirilmesinde aktif rol almaktır.

 

3.3                    Anabilim Dalının (Temel) Değerleri

 

Anabilim Dalımızın temel değerleri eşitlik, değişime ve değişikliğe açıklık, dürüstlük, sorumluluk, yüksek kalitede, hasta merkezli, evrensel güncel bilgiyi uygulayan yaklaşımdır.

4.                               İZLEME VE DEĞERLENDİRME

 

4.1                            Eylem Planı

 

Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir eylem planı hazırlanacaktır. Bu eylem planı Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından görevlendirilen komisyonca hazırlanacaktır. Eylem planı aynı zamanda izleme ve değerlendirmeyi de kolaylaştıracaktır. 

 

4.2                            İzleme

 

İzleme stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulması, izleme faaliyetlerini oluşturur. İzleme, yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır. İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilecektir.

 

4.3                            Değerlendirme

 

Değerlendirme ise uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır.

 

4.4                            Planın Uygulama Dönemi ve Revizyonu

 

         Bu Stratejik plan 2019-2023 arası beş yıllık dönemi kapsar. Stratejik plan en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir.

            Ayrıca;

a.    Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta değişiklik olması,

b.          İlimizde ve ülkemizde doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik

bunalımların olması hallerinde bu stratejik planları yenilenebilir.

            Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik planın yenilenmesi kararı, yukarıdaki şartların oluşmasını müteakip en geç üç ay içinde alınır. Bu kararı takip eden altı ay içinde stratejik plan yenilenir.

 

5.                               SONUÇ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim dalımız kuruluşundan itibaren heyecanını yitirmeyen ve daima artan bir coşkuyla çalışan birim olmuştur. Kuruluş yıllarından itibaren kısıtlı olanaklarla dahi eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde artan bir grafik çizmiştir. İki öğretim üyesi ile başlayan akademik kadromuzda bugün bilim dalımızın tüm disiplinlerinde eğitim ve hizmet veren 5 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi olarak toplam 10 hekim görev yapmaktadır. Bugün  kulak hastalıklarını ilgilendiren tüm otolojik, nörotolojik ve kafa kaidesi girişimleri, burun ve sinüs hastalıklarını içeren tüm rinolojik, estetik ve endoskopik girişimler ile baş-boyun ve boğaz hastalıklarını ilgilendiren ayrıntılı cerrahi girişimler başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Amacımız gelecekte de örnek oluşturacak düzeyde hem eğitimli hekim ve sağlık personeli yetiştirmek hem de hastalarımız için sağlık hizmeti sağlamak ve de gelecek neslin branşımızda lider bireylerinin yetişmesinde ve KBB alanında gelecek araştırma konu ve hasta bakımı koşullarının şekillendirilmesinde aktif rol almaktır.

Hedefimiz Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi disiplininde çağdaş tanı ve tedavi yaklaşımlarını özümsemiş ve branşımızla ilgili hastalara uygun yaklaşımda bulunabilecek doktorlar yetiştirmektir. Alanında dünya çapında tanınan; sağlık hizmeti, eğitim, bilimsel buluş ve yeniliklerin geliştirilmesinde lider kliniklerden birisi olmaktır.

 

Bu amaç ve hedeflere ulaşmada hazırlanmış olan bu stratejik plan uyarınca gerekli adımların sırasıyla atılması planlanmıştır. 

Stratejik Plan Amaç Yönergesini görmek için tıklayınız.

Tam stratejik planı indirmek için tıklayınız. 

15
Ağu

Ekip Koordinatörü: Prof. Dr. Onur Çelik (Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, Odyoloji Uzmanı) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0. 236. 444 42 28’ 2734

İmplant Cerrahı: Prof. Dr. Onur Çelik (Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0. 236. 444 42 28’ 2734

Uzman Odyolog: Uzm. Ody. Onur Çelik (Odyoloji Uzmanı) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0. 236. 444 42 28’ 2734

Çocuk Psikiyatristi: Y. Doç. Dr. Şermin Yalın This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0. 236. 444 42 28’ 3896

Psikiyatrist: Doç. Dr. Oryal Taşkın This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0. 236. 444 42 28’ 3873

Klinik (Medikal )Mühendisi: Mustafa Ali Uğurtan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0. 236. 444 42 28’ 1098

Eğitim Hemşiresi: Yeliz Sökmen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0. 236. 444 42 28’ 2733

Odyometrist: Fatma Temes This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0. 236. 444 42 28’ 2700

Odyometrist: Neşe Gündüz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0. 236. 444 42 28’ 2702

15
Ağu
Baş ve Boyun Cerrahisi Baş boyun bölgesi, anatomik olarak oldukça komplike bir alandır ve birçok önemli ve fonksiyonel yapıyı kapsamaktadır; örneğin: dudaklar, ağız, burun, göz, vb. Bu alanlarda ortaya çıkan enfeksiyonlar, tümörler gibi hastalıklar, hastalarda önemli kısıtlılıklar yaratmakta ve komplikasyonlara yol açmaktadır; ki bundan dolayı bu hastalıkların tanı ve tedavileri tecrübe ve titizlik gerektirmektedir. Baş ve Boyun Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanlık alanının önemli altbranşlarından (yan dal) birisidir. Bu altbranşın sunduğu başlıca sağlık hizmetleri gerek çocuklarda gerekse erişkinlerde dudak, ağız boşluğu, boğaz, yutak, gırtlak, geniz, burun/sinüsler, tükürük bezleri, tiroid bezi ve yemek borusunda ortaya çıkan enfeksiyonların, iyi ve kötü huylu tümörlerin ve boyunda oluşan iyi veya kötü huylu lenf bezesi, kitle veya kistlerin tanı ve tedavilerini yapmaktır. Bu hastalıklarda doğru tanıya ulaşmada en önemli ve ilk basamak iyi bir hasta-hekim iletişimi sayesinde hastanın yakınmalarının doğru ve ayrıntılı olarak öğrenilmesinden geçmektedir. Bununla birlikte, baş ve boyun bölgesinin gerek endoskopik gerekse mikroskopik muayene ile ayrıntılı değerlendirilmesi özellikle kötü huylu tümör kitlelerinin saptanmasında çok önemlidir. Böylelikle, hastalarda erken evredeki tümörlerin de tanısı kolaylıkla konabilmektedir. Bu aşamada, saptanan bulgulara yönelik olarak ileri tetkiklerle inceleme yapmakta gerekmektedir. Bu nedenle, baş boyun bölgesinin ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi radyolojik tekniklerle değerlendirilmesi hastalığın çevre dokularla ilişkisi ve yayılımı hakkında önemli katkılar sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, son yıllarda baş ve boyun bölgesi kanserlerinin incelemesinde yaygın olarak PET-bilgisayarlı tomografisi de kullanılmaktadır.
 
Baş boyun kanseri tanısı alan olguların tedavi planlaması multidisipliner bir yaklaşımla birçok farklı tıbbi branşın bir araya gelmesi ile oluşturulan Baş ve Boyun Kanserleri Konseyinde yapılmaktadır. Böylelikle, hastaların farklı alanlarda tecrübeye sahip hekimler tarafından değerlendirilerek kişiye özel en uygun ve ideal tedavinin seçimi yapılmaktadır ki bu sayede tedavi başarı şansı önemli ölçüde artmaktadır. Bu aşamada da, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanları hastaların cerrahi tedavilerinde ve tedavi sonrası izlemlerinde aktif rol oynamaktadır.
 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde yukarıda sunulan Baş ve Boyun Cerrahisi hizmetlerinin tamamı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, her hafta düzenli olarak toplanan ve birçok farklı branştan uzmanının katılımı ile oluşturulan “Baş ve Boyun Kanserleri Konseyi” ile kanser hastalarının tedavileri multidisipliner bir şekilde yapılmaktadır.
15
Ağu

İletişim

Post in Uncategorised
by Super User

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Uncubozköy Yerleşkesi, 45010 Manisa

Telefon: 444 42 28

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pazartesi - Cuma 09.00 - 16:00

04
Ağu

Akreditasyon

Post in Uncategorised
by Super User

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulunun (YETKUR) temel olarak üç önemli görevi, çalışma alanı bulunmaktadır:

1. Uzmanlık eğitimi için gerekli olan evrensel normlara uygun ulusal standartların belirlenmesi ve bu standartlara uygun eğitimin programının yapılması. Bu işlevini uzmanlık çekirdek eğitim programı ve asistan karnesi ile sağlamaktadır.

2. Uzmanlık eğitimi veren Eğitim Merkezleri ile ilgili standartların belirlenmesi ve bu standartlara uygunluğun sağlanmasıyla ilgili değerlendirmeleri yaparak belgelenmesi. Bunu akreditasyon ile gerçekleştirmektedir.

3. Uzmanların sahip olmaları gereken mesleki bilgi ve becerilerin düzeylerinin belirlenmesi ve bunun sınanması. Bunu Yeterlik Sınavları ve Yeterlik Belgeleri ile yapmaktadır.

Bu çerçevede bir Eğitim Merkezinin YETKUR tarafından akredite edilebilmesi için, uyguladığı eğitim programlarını YETKUR tarafından belirlenen standartlara ve uzmanlık çekirdek eğitim programına uygun biçimde geliştirmeleri ve uygulamaları gerekmektedir. Programın belirlenen standartların üzerinde kalan sürekli ve güncel tutulması da gerekmektedir. Bu süreklilik Re-akreditasyon ile kontrol altına alınmış durumdadır.

Anabilim dalımız YETKUR Eğitim, Akreditasyon ve Sınav Komisyonları tarafından belirlenmiş olan kıstaslara uygun eğitim programının koşullarını yerine getirmek için, uygulamakta olduğu eğitim programında gerekli düzenlemeleri 2011 yılında yaparak sistematik biçimde uygulamaya koymuştur. Bu tarihten başlayarak YETKUR’un yayınladığı Uzmanlık Çekirdek Eğitim Programını uygulamaktadır. Asistanlarımız Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Asistan Karnesinin yanı sıra YETKUR Asistan Karnesini de işlemektedirler. Asistanlık eğitimini tamamlayan uzmanlarımızın Yeterlik Sınavlarına başvurmaları konusunda güçlü bir motivasyonu sağlamaya ve sürekli canlı tutmaya çalışmaktayız. Uzmanlarımızın uzmanlık alanımızın standart ve güncel tüm bilgi ve becerilerine sahip olmalarını ve çalıştıkları sağlık kuruluşlarında bu düzeyde hizmet sunmalarını önemsemekteyiz. Bu anlamda Yeterlik Sınavlarına girerek Yeterlik Belgelerine sahip olmalarını önemsemekteyiz. Anabilim dalımız ile ilişkilerini canlı tutan her uzmanımız ile akademik ve sosyal bağlarımızın sürekli bir gelişim içinde olmaları bizler için çok önemlidir.

Günümüzde sertifikasyonun, yetkinliğin belgelenmesinin önemi artmıştır. Bu nedenle anabilim dalımız vermekte olduğu uzmanlık eğitiminin düzeyinin aranan standartları sağladığını belgelemek amacıyla, gerekli hazırlıkları yapmış, başvuru belgelerini hazırlamış ve Aralık 2016 tarihinde YETKUR Yürütme Kurulu Başkanlığı’na başvurmuştur. Başvuru dosyamızı inceleyen Akreditasyon Komisyonu başvurumuzu kabul etmiş ve 10 Mart 2017 tarihinde tarafından anabilim dalımıza yaptığı ziyaret ve sonrasındaki değerlendirmeler ile anabilim dalımız akredite edilmiştir.

Akreditasyon belgemiz, 30 Mart 2017 tarihinde anabilim dalımızda yapılan ve bir taraftan Rektör Yardımcımız, Dekanımız, Dekan Yardımcımızın, diğer taraftan Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, YETKUR Yürütme Kurulu Başkanı ve YETKUR Akreditasyon Komisyonu Başkanı’nın katılımları ve fakültemizin birçok öğretim üyesinin hazır bulunduğu Akreditasyon Sertifika Töreni ile öğretim üyelerimize verilmiştir.

Diğer Makaleler...