Anabilim Dalımız

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Tıp Fakültesi

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

Anabilim dalımız hakkında ayrıntılı her türlü bilgi, ziyaret etmekte olduğunuz sitenin ilgili bölümlerinde bulunmaktadır. Bu yazıda topluca tarihçeden sunulan hizmetlere ve ekibimize kadar geniş yelpazede bilgiler özetlenmiştir.

 

Tarihçe

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Tıp Fakültesi 11 Temmuz 1992 yılında, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 15 Ocak 1993 yılında kurulmuştur. Üniversite hastanesinin ve anabilim dalının poliklinik hizmetleri 1993 yılında başlamış olmakla birlikte, yataklı tedavi hizmetleri 23 Nisan 1994 tarihinde asıl hastane binasının hizmete açılması sonrasında başlamıştır. Aynı yılın sonlarında genel anestezi altındaki ameliyat hizmetleri sunulmaya başlanmıştır. Zaman içinde gerek öğretim üyesi, gerek yardımcı sağlık personeli ve gerekse donanım bakımından sürekli bir gelişim ve yenilenme süreci yaşanmıştır. Özellikle 2010 yılının başında yeni hastane binasına taşınılmasından sonra fiziksel koşullarda belirgin bir iyileşme ve yenilenme olanağı elde edilmiştir. Halen hızlı bir biçimde teknik ve medikal donanımını yenileme ve geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Tanı ve Tedavi Üniteleri bir yandan hastalara hizmet sunarken diğer taraftan Tıp Fakültesi Öğrencileri için, Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Öğrencileri için, hatta Hemşirelik Öğrencileri için eğitim ve uygulama olanakları sunmaktadır.

Anabilim dalımız eğitim konusunda oldukça aktif bir performans göstermişlerdir. Kuruluş tarihi olan 1993’den bugüne kadar geçen sürede ve halen çalışmaya devam eden dört öğretim üyemiz, sadece anabilim dalımızda çalıştıkları dönemde, biri 2. baskısını yapmış toplam 3 uzmanlık düzeyinde kitap yazmış ve editörlüğünü yapmışlardır. İki uluslararası kitabın Türkçe tercümesini yayınlamışlardır. Yine bu dönemde 8 uluslararası kitabın tercümesinde 18 bölüm çevirisi ile katkı sağlamışlardır; 2 uluslararası kitabın çeviri editörlüğünü yapmışlardır. Öğretim üyelerimiz uluslararası basılmış 2 kitapta 2 kitap bölümünün, ayrıca ulusal düzeyde okuyucuya ulaştırılmış toplam 30 kitapta 61 bölümünün yazarlığını yapmışlardır. Bilimsel araştırmalarda da iyi bir performans gösterilmiş ve uluslararası dergilerde yayınlanan 108 makale, ülkemizdeki dergilerde yayınlanan 51 makale ile toplam 159 makale yayınlamışlardır. Ayrıca uluslararası toplantılarda sunulan 41 bildiri ve ulusal toplantılarda sunulan 77 bildiri ile toplam 118 bildiri yayınlamışlardır. Ulusal ve uluslararası toplantılarda toplam 292 panel konuşması yapmışlar ve konferanslar vermişlerdir. Çoğu uluslararası olmak üzere 12 ödül almışlardır. Öğretim üyelerimizin halen ulusal düzeyde yayın yapan 2 dergide editörlük ve toplam 27 dergi hakemliği bulunmaktadır. Bir üniversitenin, bir fakültenin ve bir hastanenin sıfırdan kuruluş aşamalarının sıkıntılarına ve olanaksızlıklarına rağmen gerçekleştirilen bu bilimsel aktivite kendi içinde küçümsenmeyecek bir başarıdır. Bu sınırlamaların ve zorlukların göz ardı edilmesiyle bile, söz konusu performans üniversitemizin ve ülkemizdeki üniversitelerin genel ortalamasının üzerindedir.

Bu süreçte sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinde, niceliğinde ve çeşitliliğinde hatırı sayılır bir gelişme gösterilmiştir. Anabilim dalının web sitesinin (http://www.cbukbb.com) incelenmesiyle de görülebileceği gibi, günümüzde kulak, burun ve sinüs, fasiyal plastik, baş ve boyun cerrahisi alanında uzmanlık alanlı içindeki her türlü cerrahi girişimin uygulanabildiği ve medikal tedavinin yapıldığı bir klinik durumuna gelmiştir.

 

Misyonumuz

Temel misyonumuz Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi disiplininde çağdaş tanı ve tedavi yaklaşımlarını özümsemiş ve hastalara branşımızla ilgili sorunlarda uygun yaklaşımda bulunabilecek pratisyen ve uzman doktorlar yetiştirmek ve eğitim, sağlık hizmeti, bilimsel buluş ve yeniliklerin geliştirilmesinde dünya çapında tanınan lider kliniklerden birisi olmaktır.

Bunu geliştirebilmek için;

Yenilikçi bir eğitim kadrosu oluşturarak ülkemizin en çok tercih edilen stajyer, uzman ve yan dal uzmanı yetiştiren kurumları arasında yer almak ve alanımızın gelecekteki potansiyel liderlerinin yetiştirilmesini sağlamak,

Sofistike bir multidisipliner klinik uygulama sistemi için çalışmak,

Hastalarımıza çağdaş sağlık hizmetini sunmak ve bunu geliştirmek için çalışmak,

Hastalarımızın hayatlarında farklılık yaratacak yeni bilgilerin sağlanması için araştırmalar yapmak,

Tüm anabilim dalı çalışanlarının memnun ve tatmin oldukları bir ekip olmayı sağlamak,

Stajyer, araştırma görevlisi ve meslektaşlarımız için örnek alınacak rol modeller olabilmek ve uzun soluklu stratejik işletim modelleri geliştirmek için çalışmaktır.

 

Vizyonumuz

Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi disiplininde hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde en gelişmiş hizmeti sunmada, çağdaş eğitim düzeyinin gereklerine sahip tıp doktorları ve uzman doktorlar yetiştirmede, gelecek neslin branşımızda lider bireylerinin yetişmesinde, bilimsel araştırmalarda aktif rol oynayan, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada iyi tanınan ve öncülük eden bir merkez olmaktır.

 

Temel Değerlerimiz

Çalışkanlık, değişime ve yeniliğe açıklık, evrensellik, yüksek motivasyon, kalite, fırsat eşitliği, sürekli eğitim ve öğretim, sorumluluk, güven, dürüstlük, akademik özgürlük, ekip bilinci, saygılı davranış.

 

Çalışma Alanlarımız

Otoloji ve Nöro-otoloji

Baş ve Boyun Cerrahisi

Burun, Sinüs ve Kafa Tabanı Cerrahisi

Fasiyal Plastik Cerrahi

Endoskopik Cerrahi

Uyku Tıbbı

Ses ve Konuşma

Odyoloji

Tinnitus

Vestibüler Elektrofizyoloji

 

Ayrıntılı bilgi için, anabilim dalımızın ziyaret etmekte olduğunuz bu web sitesinin (http://www.cbukbb.com) çeşitli kısımlarını inceleyebilirsiniz. 

 

Hizmet Alanlarımız

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği Yataklı Tedavi Hizmetleri Servisi, Özellikli Muayeneler Servisi, Tanısal Üniteler, Poliklinik ve Ameliyathane Hizmetleri olmak üzere başlıca 5 bölümde hizmet sunmaktadır.

 

Yataklı Tedavi Hizmetleri Servisi: Bu bölümde  tanısal amaçla veya medikal veya cerrahi tedavi yapılmak üzere yatırılan hastalara sağlık hizmeti sunulmaktadır. Bu amaçla biri özel oda, dördü tek kişilik oda ve 8 tanesi çift kişilik oda olmak üzere 13 odada 21 yatak tahsis edilmiş durumdadır. Tüm odalarda tuvalet-banyo, buzdolabı ve TV bulunmaktadır. Bu alanda asistan odası, hemşire odası, tedavi deskleri, personel odası, pansuman odası, ofis, stajyer doktor odası, acil malzeme deposu vb. kısımlar da bulunmaktadır. 2014 yılı verilerine göre bu ünitenin aylık hasta sayısı 120 kadar olmuştur.

 

Özellikli Muayeneler Servisi: Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalının C.B.Ü. Hafsa Sultan Hastanesinin 8. katında yer alan Özellikli Muayeneler Servisinde şu Tanısal Üniteleri hizmet sunmaktadır: Vestibüler Ünite, Objektif Odyometri Ünitesi, Konvansiyonel Odyometri Ünitesi, Yenidoğan İşitme Taraması Ünitesi, Endoskopik Tanı Ünitesi, Rinoloji Laboratuvarı, Konuşma-Dil ve Ses Ünitesi, Otomikroskopi Ünitesi.

Vestibüler Ünite

Hastanemizin 8. katında klinik içinde yer alan bu ünitemizde gelişmiş cihazlar kullanılarak denge sorunu olan hastalarımızın incelemeleri yapılmaktadır. Uygulanan testlerden bazıları şunlardır: Vestibüler Uyarılmış Kas Potansiyelleri (VEMP), Elektronistagmografi (ENG), Videonistagmografi (VNG), Elektrokokleografi (ECochG), Bitermal Kalorik Test (hava ve Kobrak).

Objektif Odyometri Ünitesi

Hastanemizin 8. katında klinik içinde yer alan bu ünitemizde gelişmiş cihazlar kullanılarak ileri düzeyde işitme testleri uygulanmaktadır. Elektrokokleografi (ECochG), Beyinsapı İşitsel Potansiyelleri (ABR, BERA), Otoakustik Emisyon (OAE), İşitsel stabil durum yanıtları (ASSR) bunlardan bazılarıdır.

Konvansiyonel Odyometri Ünitesi

Bu ünitemiz Saf Ses Odyometrisi, Konuşma Odyometrisi, Yüksek Frekans Odyometri, Timpanometri, Akustik Refleks Testi, Serbest Alan Odyometrisi, Hi-Pro Test, İşitme cihazları performans değerlendirmesi gibi işitme fonksiyonları ile ilgili konvansiyonel testler uygulanarak tanısal değerlendirmelerin yapıldığı bir laboratuvarımızdır.

Yenidoğan İşitme Taraması Ünitesi

Bu ünitemizde yenidoğan bebeklerin işitme fonksiyonlari değişik teknikler ve cihazlar kullanılarak incelenmekte ve yaşamın en erken evresinde doğuştan olabilecek bir işitme kaybının erken tanısı konulmaktadır. Bebekler uzman doktorlar tarafından değerlendirilmekte, yenidoğan işitme taraması konusunda özel eğitimden geçmiş teknisyenlerimiz tarafından ilgili öğretim üyelerinin gözetimi altında objektif testler uygulanmaktadır. Bu ünitemizde tarama amaçlı OAE ve ABR cihazları kullanılmaktadır.

Endoskopik Tanı Ünitesi

Bu ünitemiz poliklinik düzeyinde rutin endoskopik muayenelerin dışında ayrıntılı inceleme ve dokümantasyonun yapıldığı ünitemizdir ve yataklı tedavi birimimizin olduğu hastanenin 8. katında yer almaktadır. Değişik açılarda ve çaplarda burun, boğaz, kulak rijid endoskoplarının, çocuk ve erişkin için ayrı filexible endoskopların bulunduğu ve monitörizasyon eşliğinde bilgisayar ortamında saklanmak üzere dokümantasyonun yapıldığı ileri endoskopik tanı laboratuvarımızdır.

Rinoloji Laboratuvarı

Burun hastalıklarında ve burunda tıkanıklık yapan her türlü problemde burun boşluklarının ve bu boşluklardan geçen hava akımlarının incelenmesi için akustik rinometre, rinomanometre gibi özel geliştirilmiş cihazlar eşliğinde ve bilgisayar programları kullanılarak analizler yapılmaktadır. Ünitemizde travmalara, operasyonlara veya doğuştan gelen nedenlere bağlı burun sorunlarının yeri, şiddeti, biçimi ortaya konulmakta, buruna uygulanan operasyonların etkinliği değerlendirilmektedir. Koku testleri de bu ünitemizde gerçekleştirilmektedir.

Konuşma, Dil ve Ses Ünitesi

Bu ünitemizde ses sorunu olan hastalarımızın bilgisayar programları eşliğinde ses analizleri yapılmakta, bu analiz sonuçlarına ve diğer muayene ve incelemelerine göre konulan tanılarına uygun ses ve konuşma rehabilitasyonları yapılmaktadır. Ses tellerine ve gırtlağa yönelik uygulanan operasyonların etkinliğinin analizi de bu laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Otomikroskopi Ünitesi

Yataklı Tedavi Hizmetleri Servisimizin olduğu hastanenin 8. katında ve Özellikli Muayeneler Servisimizin alt ünitelerinden olan ve Otomikroskopi Ünitesi I ve II olarak iki ayrı yerde konuşlanmış olan bu ünitemiz, poliklinik düzeyinde yapılan rutin otomikroskopik muayenelerin dışında öğretim üyesi tarafından veya gözetimi altında ayrıntılı incelemelerin ve dokümantasyonun yapıldığı ünitemizdir. Bu ünitelerimizde ayaktan yapılabilecek özellikli otolojik ve nöro-otolojik değerlendirmeler, dokümantasyon ve eğitim aktiviteleri gerçekleştirilmektedir.

 

Poliklinik: Hastanenin 1. Katında hizmet veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği yakın zamanda eklenen bir oda ile birlikte toplam 4 odadan oluşan bir ünite olarak ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. 2014 yılı verilerine göre bu ünitenin aylık hasta sayısı 3000 kadar olmuştur.

 

Ameliyathane: Bu bölüm hastanein 2. Katında yer alan merkezi ameliyathane içinde yer almaktadır. Günümüzde geçerli Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahi Disiplini içindeki cerrahi girişimlerin her türlüsü uygulanabilmektedir. Uygulanan operasyonlar kafa tabanı cerrahisinden koklear implantasyona, ileri kanser cerrahilerinden en ince mikroskobik ses teli ameliyatlarına kadar çok geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bu servisimizde 2014 yılı verilerine göre ayda ortalama 100 kadar operasyon gerçekleştirilmektedir.

 

Ekibimiz

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Onur Çelik

Prof. Dr. Asım Aslan

Prof. Dr. Kıvanç Günhan

Doç. Dr. Görkem Eskiizmir

Yrd. Doç. Dr. Burak Ülkümen

 

Araştırma Görevlileri

Dr. Cevat Çelenk

Dr. Onur Dombaycı

Dr. İrem Eren

Dr. Meltem Demirdağ

Dr. Uğur Kamiloğlu 

 

Hemşireler

Gülüş Tan (Sorumlu Hemşire)

Ayşe Toker

Arzu Sidar Dilbaz

Esma Güzen

Kader Gürlek Ünlü

Mine Ay

Şuayip Meşe

Gülçin Şenakın

Naime Bektaş

Hacer Engin

Meryem Aydoğumu

 

Odyometristler

Neşe Gündüz

Emel Cambazgil

Hüseyin Barkın Börekçi

 

Sekreterler

Esra Sırparlı

Ali Naci Akman

Ömer Titiz

 

Temizlik Personeli

Fuat Sevinç

Meryem Efe

Nazire Çelen

Ayşen Akçan

Soner Çelik